messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
folder ขัอบัญญัติทั่วไป
folder ขัอบัญญัติงบประมาณ
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 97
เดือนนี้2,386
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)67,389
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5 บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 [11 เมษายน 2567]
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2567 [10 เมษายน 2567]
เวทีประชุมสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินราษฏรชุมชนชาติพันธ์กะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน[9 เมษายน 2567]
ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันดอนมูล หมู่ที่ 11 [9 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

forum ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพถ.๔๑๐๒๔ สายศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปันเดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศ เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รับเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
image No Gift Policy
no gift policy องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
 
info ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

สายตรงผู้บริหาร
info ผู้บริหารองค์กร
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-3277871
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-3277871
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
folder ตรวจสอบภายใน
folder โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
folder นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
บันทึกข้อตกลง (MOU)
folder บันทึกข้อตกลง ITA 2565

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ