messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
ชื่อเรื่อง: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒    ชื่อไฟล์: 7R5n4Z0Tue34853.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
ชื่อเรื่อง: พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔    ชื่อไฟล์: JDbJr9iTue35425.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 33
ชื่อเรื่อง: พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐    ชื่อไฟล์: rmbGECcTue35056.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การอนุญาตและการอนุญาตให้เข้ารับทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 28
ชื่อเรื่อง: ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การอนุญาตและการอนุญาตให้เข้ารับทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕    ชื่อไฟล์: FIN08lKTue34615.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 23
ชื่อเรื่อง: พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒    ชื่อไฟล์: Q1LiirzTue35259.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. ๒๕๕ข
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 23
ชื่อเรื่อง: พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. ๒๕๕ข    ชื่อไฟล์: RMME2IgTue35200.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 163
ชื่อเรื่อง: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562    ชื่อไฟล์: pGSG9gGWed25343.PDF   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 126
ชื่อเรื่อง: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563    ชื่อไฟล์: yjcxzUeWed25710.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 147
ชื่อเรื่อง: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    ชื่อไฟล์: Cf99ri9Wed30317.PDF   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 95
ชื่อเรื่อง: เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: uECHAs9Thu83535.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 102
ชื่อเรื่อง: เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: hd8A0rZThu84657.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 91
ชื่อเรื่อง: เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: C8QxRuoThu84934.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 102
ชื่อเรื่อง: เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: S8QbD8UThu85102.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง เ การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเเล่นการพนัน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 105
ชื่อเรื่อง: เรื่อง เ การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเเล่นการพนัน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: LnYqfsIThu85230.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 84
ชื่อเรื่อง: เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563    ชื่อไฟล์: OPV32bKThu85322.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้